Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği , 14.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük
vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle Türkiye'ye girişi yapılan özel
kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler, aşağıda linki kayıtlı
22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri numaralı
Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde
yürütülmektedir.

Yaklaşan yaz ayları ve izin dönemi nedeniyle, yabancı plakalı araçlarla yurdumuza gelecek vatandaşlarımızın, sorun yaşamamalarını teminen sözkonusu Tebliğ'de kayıtlı hususlar çerçevesinde hareket etmeleri uygun olacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422-15.htm