Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

NOTER İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTLARI , 25.08.2015

NOTER İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTLARI , 21.08.2015

     NOTER İŞLEMLERİ

 1-  VEKALETNAME

2-  AZİLNAME

3-  SÖZLEŞMELER

4-  TASDİK İŞLEMLERİ

5-  EHLİYET DOĞRULUK ARAŞTIRMASI

6-  DİĞER BELGELER

1. VEKALETNAMELER

Vekaletnameler Genel, Özel ve Düzenleme vekaletnameler şeklinde düzenlenmektedir. Vekalet verecek  kişinin aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte şahsen Başkonsolosluğa gelerek başvuruda bulunması gerekmektedir. Vekalet veren kişi adına bir başkasının  vekalet  düzenlettirmesi mümkün değildir. Vekil tayin edilecek kişinin ayrıntılı nüfus bilgilerinin (Baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası) getirilmesi yeterli olup, şahsen gelmesi zorunlu değildir.

a) Vekalet düzenlenebilmesi için gerekli belgeler:

 • T.C. Nüfus Cüzdanı (İzinle vatandaşlıktan çıkmış olanlar için mavi kart)
 • İki adet fotoğraf : Merkez Bankası vekaleti, Düzenleme şeklinde yapılan vekaletnameler, (Alım-satım, inşaat, kredi, ipotek, kooperatif vs.), Boşanma ile ilgili vekaletnameler, Araç satışı için yapılan vekaletnameler ve Sözleşmeler ve vasiyetnamelerle ilgili olarak düzenlenecek vekaletnameler için iki adet fotoğraf  yapıştırılması gerekir.
 • Adres tespiti için Oturma kartı (carte de séjour)
 • Vekalet verilecek kişiye ilişkin ayrıntılı nüfus bilgileri (T.C. Kimlik numarası , baba adı, doğum tarihi ve yeri )
 • Gayrimenkul satışı, istimlak, inşaat, ipotek vs.  işlemlere  ilişkin vekaletnamelerde  söz konusu  gayrimenkulün tapu kayıtlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, tapu senedinin orjinali veya bir fotokopisi.
 • Merkez Bankasından para çekilmesi için düzenlenecek vekaletnamelerde hesabın açılması sırasında ibraz edilen pasaport ve banka tarafından verilen kredi  mektubuna ilişkin ayrıntılı bilgiler.
 • Kooperatif işlerine ait vekaletnamelerde  Kooperatifin tam adı, adresi.
 • Sürücü vekaletnamelerinde, aracın ruhsatı (carte grise)   

        

 b) Vekaletname harçları:      

       2015 yılı için geçerli vekaletname harçları:

 •  "Özel" vekaletname harcı: 22  Avro,
 •  "Genel" ve "Düzenleme" şeklinde vekaletname harcı: 26  Avro'dur.

 Ayrıca,  ilave her sayfa için 14 Avro değerli kağıt bedeli alınır.

Gayrimenkul alım- satımı, inşaat, miras intikali vb. konularda düzenlenmiş olan ve tapu müdürlüğünde işlem yapılmasını gerektiren vekaletnamelerin işlem harç çarpanı 2 katı olarak belirlenmiştir. Buna göre örneğin; Düzenleme şeklinde hazırlanan, 2 sayfadan ibaret olan ve tapu müdürlüğünde işlem yapılmasını gerektiren bir vekaletnamenin bu durumda ücreti toplam 26 x 26= 52 Avro olacaktır.

Vekaletnamelerinizin şayet mümkünse daha önceden temin edebileceğiniz bir örneğinin temiz bir fotokopisini veya bir hafıza kartına ( Clé USB ) kaydedilmiş word formatında bir kopyasını yanınızda getirmeniz işleminizin daha süratli ve etkili yapılması açısından önem taşımaktadır.

 2. AZİLNAME

Vekaletin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen azilname için: İlgilinin nüfus cüzdanı, İptal edilecek vekaletin düzenlendiği noterliğin adı, tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler ile azledilecek kimsenin adı, soyadı T.C. Kimlik numarası ve açık adresinin bilinmesi gerekmektedir. Azilname harç bedeli : 30 Avro  olup, ayrıca fazla her sayfa için 14 Avro alınır.

 3. SÖZLEŞMELER VE TANIMA SENEDİ  

Noter servisimizde ayrıca, Evlilikte mal rejimi, Kooperatif Hisse Devri, Ölünceye Kadar Bakma vb. sözleşmeler ile Babalığı Tanıma Senedi  düzenlenmektedir. Bu işlemlerden de tarifelerine göre harç tahsil edilmektedir.

             Tanıma (Çocuk tanıma) Senedi: 71 Avro. İlave sayfa için 7 Avro.

 4. TASDİK İŞLEMLERİ

 a) Çeviri Tasdikleri: Kesinleşmiş Mahkeme  kararları  ve noterlerce    düzenlenen   belgelerin,  Fransızca doğum Kayıt Örnekleri, Fransız vatandaşlığına geçiş belgesi, Oturma kartı gibi yeminli tercümanlar tarafından Türkçeye çevrilen belgelerin tasdiki.

Mahkeme kararları ve noterlerce düzenlenen  belgelerin mahkeme kararının alınmış olduğu  İstinaf  Mahkemesince onaylanması, belgelerin üzerine   "Apostille"   kaşesi basılması gerekmektedir. Onay için :

·        Belgenin aslı ve tasdikli fotokopisi ile birlikte

·        Belgenin Türkçe çevirisi. (2 adet)  getirilmesi gerekir.

Belgelerin çevirilerinin Başkonsolosluğumuz tarafından tanınan ve listemizde kayıtlı bulunan yeminli  tercümanlar tarafından yapılması zorunludur.  Tasdik harcı 17 Avro’dur.

 b) Muvafakatname,  taahhütname, feragatnameler, dışarıda  yazılan  dilekçeler ve imza sirkülerlerinin tasdiki:  Harç bedeli 17 Avro’dur.

 Tebliğ, İhtarname, ihbarname, ibraname, protesto tasdikleri: 30 Avro’dur. İlave her sayfa için  ayrıca 7 Avro değerli kağıt bedeli alınır. Bu belgelerin onaylanabilmesi  için T.C. Nüfus Cüzdanının ibraz edilmesi gerekir.


c) Ticari  belgelerin  tasdiki  (Ticaret  odalarından gelen belgeler).  Tüm  ticari belgeler için

belge  başına  17 Avro  sabit  harç alınır. Fatura  tasdik işlemlerinden  alınan harç bedeli  faturanın tutarına   göre  hesaplanır.

 d) Suret, Fotokopi tasdiki:        

            Vekaletname, Azilname, Satış sözleşmesi, Vasiyetname vb. noterlik belgelerinden  suret düzenlenmesi ;  Harç bedeli sayfa başına  10 Avro’dur. Türkçe veya Fransızca belgelerin fotokopi tasdikleri: sayfa başına  harç bedeli  13 Avro’dur.

Tasdik için gerekli belgeler:

 • Fotokopisi veya sureti yapılan belgenin aslı
 • İki adet fotokopi
 • YABANCI NOTERLİKLERDE DÜZENLENMİŞ OLAN VEKALETNAMELERİN GEÇERLİLİĞİ
 •  
 • Bilindiği üzere, yabancı makamlar önünde düzenlenen vekaletnameler, sözkonusu ülke yetkili makamlarınca Apostil şerhi tatbik edilmesi veya vekaletnamenin anılan ülkede bulunan Başkonsolosluğumuzca onaylanması halinde ülkemizde geçerli kabul edilmektedir.
 •  
 •           Bununla birlikte Noterlik Kanunumuzun 89. maddesi uyarınca aşağıdaki vekaletname ve belgelerin mutlak suretle dış temsilciliklerimizde düzenlenmesi gerekmektedir.
 •  
 •  - Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,
 •           - Vasiyetname,
 •           - Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,
 •           - Gayrimenkul satışı ve satış vaadi,
 •           - Vakıf Senedi,
 •           - Evlenme mukavelesi,
 •           - Evlat edinme ve tanıma,
 •           - Mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler
 •  

Sözkonusu belgelerin yabancı makamlar önünde düzenlenerek Apostil Şerhi tatbik edilmesi halinde dahi ülkemizde geçerli kabul edilmeleri mevzuatımız uyarınca mümkün değildir.

5. EHLİYET DOĞRULUK –GEÇERLİLİK BELGESİ

Türkiye’den alınan Sürücü belgelerinin  Fransız ehliyetiyle değiştirilebilmesi için ehliyetin alındığı valilikten yapılacak doğruluk araştırması için  gerekli belgeler:

·        Ehliyet Belgesinin aslı

·        Ehliyet Belgesinin fotokopisi

·        Türk Nüfus Cüzdanının aslı

·        Türk Nüfus Cüzdanının fotokopisi

Doğruluk tasdiki harç bedeli; 13 Avro’dur. Belgenin Posta ile gönderilmesi istenirse: 13 + 6 (posta ücreti) = 19 Avro alınır. Posta ile istenmesi durumunda harç bedelinin Mandat Cash ile gönderilmesi gerekir.

 g) Kaybedilmiş olan ehliyetlerin yeniden düzenlenmesi cezai işleme tabi tutulur.

     Bunun için ehliyet ( Sürücü Belgesi)  ücreti: 38 Avro ve ilaveten 28 Avro ceza ücreti olmak üzere toplam 64 Avro alınır.

 

6. DİĞER BELGELER

             Noter servisince düzenlenen Türkçe ve Fransızca diğer belgeler ve   bunlar için gerekli belgeler:

 a) Yurt  dışında işçi olduğuna dair belge: oturma-çalışma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu,  ücret bordrosu(fiche de paie)’leri, iş kontratı vb. belgelerin getirilmesi gerekir. Harç bedeli 17 Avro’dur.

 b) Yaşam Belgesi(Berhayat İlmühaberi): Oturma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu, EDF-GDF veya Quittance de Loyer veya vergi beyannamesi getirilmesi gerekir. Bu belgenin düzenlenebilmesi için ilgilinin bizzat gelmesi, gelemeyecek kadar hasta ya da yaşlı ise  durumunun doktor raporu ile tespiti ve  yaşadığının kanıtlanması gerekir. Harç bedeli 17 avro’dur

 c) Sigorta kayıt belgesi: Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan verilen sigorta kartı veya Belge (Attestation). Harç bedeli : 17 Avro’dur.

 d) Çeşitli uygunluk belgeleri (certificat de concordance): harç bedeli 17 Avro’dur.

 e) Ölüm belgesi: Kişinin öldüğünü belirten Türkçe ölüm belgesi. (harçsız düzenlenir)

 f) İkametgah nakil belgesi

          Türkiye'ye kesin dönüş yapan bir vatandaşımızın öncelikle gitmeden önce İkametgah Nakil Belgesini Başkonsolosluğumuzdan temin etmesi gerekmektedir. Sözkonusu belgenin temin edilebilmesi için aşağıda yazılı olan belgelerin Başkonsolosluğumuza ibrazı gerekmektedir.

          İkametgah Nakil Belgesi bir defaya mahsus olarak alınabilir. İkametgah Nakil Belgesi alabilmek için Türkiye’de bir yılda 6 aydan fazla kalmamış olmak ve yurt dışında kesintisiz en az iki yıldır ikamet ediyor olmak gerekmektedir.

Gerekli belgeler:
 

1- İşverenden ilişiğinin kesildiğine dair belge,
2- Pôle d’emploi’dan işsizlik parası veya yardımı almadığınıza ve iş aramadığınıza ilişkin belge,
3- İkamet ettiğiniz mahalle belediyesinden “ Mairie” Türkiye’ye döneceğinizi ve Türkiye’de ikamet edeceğiniz adresi bildirerek adres değişikliğine ilişkin belge (Changement domicile)
4- İhtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduğunuza ilişkin belge (Declaration de radiation)
5- Öğrenciler için okulla ilişiklerini kestirdiklerine ilişkin belge.
6- Pasaport, nüfus cüzdanı, oturma kartı veya Fransız Kimlik kartı
7- Nakliye şirketinden eşyaların nakliye edileceğini belirten belge.

İkametgah Nakil Belgesi harç bedeli:  17 Avro’dur.

 ÖNEMLİ NOT: Başkonsolosluğumuzca yapılan konsolosluk işlemlerinden tahsil edilen harçların ödeme şekilleri:

a) Bizzat Başkonsolosluğa gelerek işlem yaptıranlardan harç bedeli makbuz karşılığında nakit (éspeces)  olarak tahsil edilir. Banka kartı veya çekle ödeme kabul edilmemektedir.

b) POSTA  ile yaptırılabilecek işlemlerin harç ve posta ücretlerinin   “Mandat Cash “ olarak işlem görecek belgelerle birlikte gönderilmesi gerekir.

c) E-Konsolosluk üyesi(www.e-konsolosluk.net)  olmak kaydıyla, internet üzerinden  işlem başvurusu yapacak vatandaşlarımız, işlem harç bedellerini ve posta masraflarını internet üzerinden kredi kartıyla ödeyebilirler, ancak evrakın posta yoluyla  yine Başkonsolosluğa gönderilmesi gerekmektedir.

d) Başkonsolosluğumuza gönderilen her belge ve talebin açıkça hangi işlem ile ilgili olduğu belirtilmeli talep edenin adres ve telefon bilgileri yazılmalıdır.
 

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA NOTERLİK İŞLEMİ YAPTIRACAK VATANDAŞLARIMIZIN   T.C. NÜFUS CÜZDANLARINI, OTURMA KARTLARINI VE T.C. PASAPORTLARINI YANLARINDA GETİRMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.