NOTER İŞLEMLERİ, 4.11.2019

NOTER İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTLARI

Noter işlemleri için internet sitemiz http://strazburg.bk.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/334407

veya

www.konsolosluk.gov.tr internet sitesinden randevu alınması zorunludur.

NOTER İŞLEMLERİ

1- VEKALETNAME

2- AZİLNAME

3- TASDİK İŞLEMLERİ

4- EHLİYET DOĞRULUK ARAŞTIRMASI

5- DİĞER BELGELER

1. VEKALETNAMELER

Vekaletnameler Onaylama ve Düzenleme şeklinde olmak üzere düzenlenmektedir. Vekalet verecek kişinin aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte şahsen Başkonsolosluğa müracaatı gerekmektedir. Vekalet veren kişi adına bir başkasının vekalet düzenlettirmesi mümkün değildir. Vekil tayin edilecek kişinin ayrıntılı nüfus bilgilerinin (Baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası) getirilmesi yeterli olup, şahsen gelmesi zorunlu değildir.

Önemli: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Bankacılık ve Satış işlemlerine dair verecekleri vekaletnameler için sağlık raporu (certificat médical) almaları gerekmektedir. Sağlık raporunda ilgilinin resmi işlem yaptırması ve belge düzenlettirmesinde bir engelinin bulunmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

a) Vekalet düzenlenebilmesi için gerekli belgeler:

T.C. Kimlik kartı (İzinle vatandaşlıktan çıkmış olanlar için mavi kart)

İki adet fotoğraf :Merkez Bankası vekaleti, Düzenleme şeklinde yapılan vekaletnameler, (Alım-satım, inşaat, kredi, ipotek, kooperatif vs.), Boşanma ile ilgili vekaletnameler, Araç satışı için yapılan vekaletnameler ve Sözleşmeler ve vasiyetnamelerle ilgili olarak düzenlenecek vekaletnameler için iki adet fotoğraf yapıştırılması gerekir.

Adres tespiti için Oturma kartı (carte de séjour)

Vekalet verilecek kişiye ilişkin ayrıntılı nüfus bilgileri (T.C. Kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi)

Gayrimenkul satışı, istimlak, inşaat, ipotek vs. işlemlere ilişkin vekaletnamelerde sözkonusu gayrimenkulün tapu kayıtlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, tapu senedinin orjinali veya bir fotokopisi.

Merkez Bankasından para çekilmesi için düzenlenecek vekaletnamelerde hesabın açılması sırasında ibraz edilen pasaport ve banka tarafından verilen kredi mektubuna ilişkin ayrıntılı bilgiler.

Kooperatif işlerine ait vekaletnamelerde Kooperatifin tam adı ve adresi.

Sürücü vekaletnamelerinde, aracın ruhsatı (carte grise) veya 1 adet fotokopisi

Vekâletnamelerinizin mümkünse daha önceden temin edebileceğiniz bir örneğinin temiz bir fotokopisini veya bir hafıza kartına ( Clé USB ) kaydedilmiş word formatında bir kopyasını yanınızda getirmeniz işleminizin daha süratli ve etkili yapılması açısından önem taşımaktadır.

Yabancı uyruklu şahısların vekaletname işlemleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan ve Türkçe bilmeyen yabancı şahısların her türlü vekaletname işlemleri yeminli tercüman ile birlikte yapılmaktadır.

Bu yüzden yabancı uyruklu olup Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişilerin Başkonsolosluğumuza gelmeden önce yeminli tercüman ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde bulunan yeminli tercümanların listesini Başkonsolosluğumuzresmi internet sayfasındaki“Bilgi Notları”başlığı altında bulabilirsiniz.

2. AZİLNAME

Vekaletin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen azilname için: İlgilinin kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, iptal edilecek vekaletin düzenlendiği noterliğin adı, tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler ile azledilecek kimsenin adı, soyadı T.C. Kimlik numarası ve açık adresinin bilinmesi gerekmektedir.

3. TASDİK İŞLEMLERİ

a) Çeviri Tasdikleri: Kesinleşmiş Mahkeme kararları ve noterlerce düzenlenen belgelerin, Fransızca doğum Kayıt Örnekleri, Fransız vatandaşlığına geçiş belgesi, Oturma kartı gibi yeminli tercümanlar tarafından Türkçeye çevrilen belgelerin tasdiki.

Mahkeme kararları ve noterlerce düzenlenen belgelerin mahkeme kararının alınmış olduğu İstinafMahkemesince onaylanması,belgelerinüzerine"Apostille"kaşesi basılması gerekmektedir.

Onay için :

Belgenin aslı ve tasdikli fotokopisi ile birlikte Türkçe çevirisi (2 adet) getirilmesi gerekir.

Belgelerin çevirilerinin Başkonsolosluğumuz tarafından tanınan ve listemizde kayıtlı bulunan yeminli tercümanlar tarafından yapılması zorunludur.

b) Muvafakatname, taahhütname, feragatnameler, dışarıda yazılan dilekçeler ve imza sirkülerlerinin tasdiki:

Tebliğ, İhtarname, ihbarname,ibraname, protesto tasdikleric)

Ticari belgelerin tasdiki (Ticaret odalarından gelen belgeler). Fatura tasdik işlemlerinden alınan harç bedeli faturanın tutarına göre hesaplanır.

c) Suret, Fotokopi tasdiki:

Vekaletname, Azilname, Satış sözleşmesi, Vasiyetname vb. belgelerin fotokopilerinden suret düzenlenmesi ;

Tasdik için gerekli belgeler:

Fotokopisi veya sureti yapılan belgenin aslı

Belgenin aslının ve tercümesinin iki adet fotokopisi

YABANCI NOTERLİKLERDE DÜZENLENMİŞ OLAN VEKALETNAMELERİN GEÇERLİLİĞİ

Bilindiği üzere yabancı makamlar önünde düzenlenen vekaletnameler, sözkonusu ülke yetkilimakamlarınca Apostil şerhi tatbik edilmesi veyavekaletnamenin anılan ülkede bulunan Başkonsolosluğumuzca onaylanması halinde ülkemizde geçerli kabul edilmektedir.

Bununla birlikte Noterlik Kanunumuzun 89. maddesi uyarınca aşağıdakivekaletname vebelgelerin mutlak suretle dış temsilciliklerimizde düzenlenmesi gerekmektedir.

- Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,

- Vasiyetname,

- Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

Sözkonusu belgelerin yabancı makamlar önünde düzenlenerek Apostil şerhi tatbik edilmesi halinde dahi ülkemizde geçerli kabul edilmeleri mevzuatımız uyarınca mümkün değildir.

4. SÜRÜCÜ BELGELERİ

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik çerçevesinde, 01.01.2016 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünce yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlanmıştır.

Sözkonusu değişiklik uyarınca,kayıp ve yıpranma gibi sebeplerle Başkonsolosluklarda ve Büyükelçiliklerde ehliyetlerin yenilenmesi başvurusu alma işlemleri sona erdirilmiştir.

Sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü’nünhttp://surucurandevu.egm.gov.tr/adresinden randevu almak suretiyle yurtiçindeki Trafik Şube Müdürlükleri'ne başvurabilir ve yine aynı adresten konuyla ilgili ayrıntı bilgilere ulaşabilirler.

EHLİYET DOĞRULUK –GEÇERLİLİK BELGESİ

Türkiye’den alınan Sürücü belgelerinin Fransız ehliyetiyle değiştirilebilmesi için ehliyetin alındığı valilikten yapılacak doğruluk araştırması için vatandaşlarımızın internet sitemiz http://strazburg.bk.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/334407

veya

www.konsolosluk.gov.tr internet sitesinden Noter İşlemleri sekmesinden herhangi bir alt başlıktan randevu almaları zorunludur.

Gerekli Belgeler:

Ehliyet Belgesinin aslı

Ehliyet Belgesinin fotokopisi

5. DİĞER BELGELER

Noter servisince düzenlenen Türkçe ve Fransızca diğer belgeler ve bunlar için gerekli belgeler:

a) Yurt dışında işçi olduğuna dair belge: oturma-çalışma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu, ücret bordrosu(fiche de paie)’leri, iş kontratı vb. belgelerin getirilmesi gerekir.

b) Yaşam Belgesi (Berhayat İlmühaberi): Oturma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu, EDF-GDF veya Quittance de Loyer veya vergi beyannamesi getirilmesi gerekir. Bu belgenin düzenlenebilmesi için ilgilinin bizzat gelmesi, gelemeyecek kadar hasta ya da yaşlı ise durumunun doktor raporu ile tespiti ve yaşadığının kanıtlanması gerekir.

c) Sigorta kayıt belgesi: Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan verilen sigorta kartı veya Belge (Attestation).

d) Ölüm belgesi: Kişinin öldüğünü belirten Türkçe ölüm belgesi.

e) İkametgah nakil belgesi

Türkiye'ye kesin dönüş yapan bir vatandaşımızın öncelikle gitmeden önce İkametgah Nakil Belgesini Başkonsolosluğumuzdan temin etmesi gerekmektedir. Sözkonusu belgenin temin edilebilmesi için aşağıda yazılı olan belgelerin Başkonsolosluğumuza ibrazı gerekmektedir.

İkametgah Nakil Belgesi bir defaya mahsus olarak alınabilir. İkametgah Nakil Belgesi alabilmek için Türkiye’de bir yılda 6 aydan fazla kalmamış olmak ve yurt dışında kesintisiz en az iki yıldır ikamet ediyor olmak gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

1- İşverenden ilişiğinin kesildiğine dair belge,2- Pôle d’emploi’dan işsizlik parası veya yardımı almadığınıza ve iş aramadığınıza ilişkin belge,3- İkamet ettiğiniz mahalle belediyesinden “ Mairie” Türkiye’ye döneceğinizi ve Türkiye’de ikamet edeceğiniz adresi bildirerek adres değişikliğine ilişkin belge (Changement domicile)4- İhtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduğunuza ilişkin belge (Declaration de radiation)5- Öğrenciler için okulla ilişiklerini kestirdiklerine ilişkin belge.6- Pasaport, nüfus cüzdanı, oturma kartı veya Fransız Kimlik kartı7- Nakliye şirketinden eşyaların nakliye edileceğini belirten belge.

ÖNEMLİ NOT:

Başkonsolosluğumuzca yapılan konsolosluk işlemlerinden tahsil edilen harçların ödeme şekilleri:

a) Bizzat Başkonsolosluğa gelerek işlem yaptıranlardan harç bedeli makbuz karşılığında nakit (éspeces) olarak tahsil edilir. Banka kartı veya çekle ödeme kabul edilmemektedir.

Noterlik ücretleri sayfa sayısı, vekalet veren sayısı ve konusuna göre çeşitlilik arzetmektedir. Asgari bir vekaletname ücreti 33 Avro tutarındadır.

b)Başkonsolosluğumuza gönderilen her belge ve talebin açıkça hangi işlem ile ilgili olduğu belirtilmeli talep edenin adres ve telefon bilgileri yazılmalıdır.

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA NOTERLİK İŞLEMİ YAPTIRACAK VATANDAŞLARIMIZINT.C. KİMLİK KARTLARINI VEYA T.C. NÜFUS CÜZDANLARINI, OTURMA KARTLARINI VE T.C. PASAPORTLARINI YANLARINDA GETİRMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR

Atatürk

Muzaffer Rami Şaylıman Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

Randevularınızı konsolosluk.gov.tr adresinden alabilirsiniz. Vize: Salı ve Perşembe,14:00-15:30 (Tel:03 88 24 77 35)Hukuk Danışmanı Çarşamba günleri 09:00-12:00
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili
2.4.2021 Alsace ve Moselle Bölgelerinde Vendredi Saint Günü
5.4.2021 Paskalya - Fransız Bayramı
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1.Günü ve Fransız Bayramı
24.5.2021 Fransız Bayramı
14.7.2021 Fransız Milli Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Fransız Bayramı
11.11.2021 Fransız Milli Bayramı